Street Art

Lennonova zeď, Praha 1, 2016

Ruka, Praha 2, 2015

Hodiny, Praha 2, 2015

Oko, Praha 2, 2015